شرکت نانوپژوهان حکیم شرق


محصولات شرکت نانوپژوهان حکیم شرق

تولید نانو ذره اکسید روی

مدیر عامل شرکت مهندس محمد مهماندوست