شرکت پارس پاکان بیهق


مدیر عامل : محمود رفیعی فر

طراحی و ساخت دستگاه تبدیل زباله تر به کمپوست در محل تولید زباله
– تبدیل زباله تر به کمپوست در محل تولید زباله

– کاهش زمان تبدیل زباله به کمپوست

– فاقد بو و شبرابه

– جلوگیری از حمل زمباله به مکان دفن زباله

– جلوگیری از دفن زباله (کاهش هزینه جمع آوری و اثرات زیست محیطی)

– قابلیت طراحی دستگاه با توجه به میزان حجم زباله

– تبدیل تهدید (زباله) به فرصت(کمپوست)

– ایجاد فرهنگ جدید بازیافت

– اشتغال زایی

تلفن تماس : 09155711757

پست الکترونیک : me.1386@yahoo.com