عتف، گاهنامه خبری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت مطبوع با درج اخبار حوزه پژوهشی و علمی منتشر می شود.

گاهنامه عتف شماره 1

گاهنامه عتف شماره 2

گاهنامه عتف شماره 3

گاهنامه عتف شماره 4

گاهنامه عتف شماره 5

گاهنامه عتف شماره 6

گاهنامه عتف شماره 7

گاهنامه عتف شماره 8

گاهنامه عتف شماره 9

گاهنامه عتف شماره 10

گاهنامه عتف شماره 11

دریافت فایل PDF شماره 13 

دریافت فایل PDF – شماره 14