• قرار گرفتن دستاورد فناور دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در بین 5 طرح برتر نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش فناوري و فن بازار کشور
  • رنگ نانو عایق حرارتی، دستاورد نمونه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در مرکز رشد دانشگاه در بین 5 دستاورد فناورانه برتر کشوردرنمايشگاه دستاوردهاي پژوهش فناوري و فن بازار قرار گرفت و کاندیدای دریافت جایزه برترین دستاورد فناورانه این نمایشگاه شد.
  • گفتنی است این رنگ برای نخستین بار در کشور توسط دانشجویان رشته شیمی دانشگاه حکیم سبزواری (محمد مهماندوست، مهناز علی نژاد، محمد جواد سلیمانی و فرناز فتاحیان) در شرکت نانوپژوهان حکیم مستقر در مرکز رشد دانشگاه تولید شد.