قابل توجه کلیه فناوران محترم .با پیگیری های انجام شده مرکز رشد جهت فروش بهتر محصولات شرکتها و فناوران، جلسه ای با حضور مشاورین مرکز رشد و دو نفر از مدیران فروش دو شرکت تهران برای فناوران مرکز رشد برگزار می گردد. با توجه به اینکه کلیه فناوران در این جلسه بایستی حضور داشته باشند خواهشمند است تاریخ 12 تیر ماه ساعت 12 الی 14 را برای این مبحث مهم جهت حضور در جلسه در نظر داشته باشند و حضور یابند .این جلسه تکرار نخواهد شد .شرکتهایی که با مدیران فروش به تفاهم برسند تفاهم نامه ای در همان جلسه جهت فروش محصولات خود با حضور مشاور مرکز رشد به عنوان ناظر قرارداد ، منعقد خواهد شد.