سرفصلهای کارگاه آموزشی قوانین راه اندازی یک بنگاه اقتصادی
قبل از راه اندازی:
• شناسايي نياز
• نمونه سازی
• امکان سنجي و تهيه برنامه کاري
• ساختارسازی سازمان
o انتخاب سهامداران
o تعیین درصد سهام
o تشکیل تیم کاری
o شرح نکات مربوطه
• ثبت شرکت
o آشنایی با انواع شرکت ها و قوانین مربوطه
آشنایی با الزامات مربوط به شرکت داری (تکالیف قانونی، قوانین مالی و مالیاتی، بیمه و…)

بعد از راه اندازی:
• تعیین برنامه اجرایی
• پياده سازي
• تحليل سيستم و بهبود مستمر
• نکات مدیریتی مربوطه
o آشنايي با مراحل و ويژگي‌هاي رشد شرکت‌ها
 تشريح مراحل رشد شرکت‌ها و ويژگي‌هاي هر دوره
 مقايسه‌ها: رفتار، اهداف و عملکرد
o عوامل کليدي موفقيت شرکت‌ها در مراحل رشد
 مديريت موفق
 عوامل کليدي موفقيت در هر يک از مراحل رشد
o منابع و محرک‌هاي مالي خدمات و حمايت‌هاي موردنياز
 تأمین منابع مالي
 خدمات وآموزش های متناسب با مراحل رشد شرکت