بازدید دکتر برومند معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم از مرکز