بازدید شهردار سبزوار و اعضای شورای شهر از مرکز رشد