جلسه با مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی