اولین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز رشد فناوری جامع دانشگاه حکیم سبزواری در روز یک شنبه  مورخ 1399/12/10 از ساعت10 الی 12 در محل سالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزواری برگزار  گردید .وتصمیماتی جهت بهبود روند کاری  و برنامه آینده مرکز رشد اتخاذ گردید.