بازدید دکتر مصطفی کریمیان اقبال عضو هیات مدیره انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری جهت بازدید از زیر ساختهای ایجاد شده در توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری شهرستان تربیت حیدریه در مرکز رشد دانشگاهی تربیت در تاریخ دوشنبه 18 اسفند 99حضور یافتند به همین مناسبت، معاون پژوهشی دانشگاه جکیم سبزواری(دکتر احمد فرزانه ) و مدیر مرکز رشد(دکتر ریحانه صباغ زاده ) نیز در این جلسه حضور یافتند و ضمن بازدید از مجموعه های فناوری در جلسات مرتبط شرکت نمودند.