اعضای هیات علمی شیمی

دکتر رضا طیبی

شیمی معدنی

rtaybee @hau.ac.ir

05144013212

دکتر فرخزاد محمدی زنوز

شیمی معدنی

f.zonoz@hsu.ac.ir

05144013060

دکتر سیروس سالمی 

شیمی فیزیک 

s.salemi@hau.ac.ir

05144013320

دکتر سعید نظری

شیمی تجزیه

s.nazari@hsu.ac.ir

05144013248

دکتر مهدی بقایری

شیمی تجزیه

 m.baghayeri@hsu.ac.ir

05144013325

دکترحامد اکبرزاده

شیمی فیزیک

h.akhbarzadeh@hsu.ac.ir

05144013339

دکتر امیر حسن امیری

شیمی تجزیه

ah.amiri@hsu.ac.ir

05144013323

دکترمحمد چهکندی 

شیمی معدنی

m.chahkandi@hsu.ac.ir

05144013342

دکتر محسن عباسپور

شیمی فیزیک

m.abbaspour@hsu.ac.ir

05144013322

     دکتر بهنام مهدوی

شیمی آلی(فیتو شیمی)

b.mahdavi@hsu.ac.ir

05144013319

دکتر سیده فاطمه حجتی

شیمی آلی

sf.hojati@hsu.ac.ir

دکتر بهروز ملکی

شیمی آلی

b.maleki@hsu.ac.ir

05144013324

دکتر اسماعیل رضایی سرشت

شیمی آلی

e.rezaei@hsu.ac.ir

05144013267