اعضای هیات علمی شیمی

دکتر رضا طیبی
شیمی معدنی
rtaybee @hau.ac.ir
05144013212

دکتر فرخزاد محمدی زنوز
شیمی معدنی
f.zonoz@hsu.ac.ir
05144013060

دکتر سیروس سالمی 
شیمی فیزیک 
s.salemi@hau.ac.ir
05144013320

دکتر سعید نظری
شیمی تجزیه
s.nazari@hsu.ac.ir
05144013248

دکتر مهدی بقایری
شیمی تجزیه
 m.baghayeri@hsu.ac.ir
05144013325

دکترحامد اکبرزاده
شیمی فیزیک
h.akhbarzadeh@hsu.ac.ir
05144013339

ریاست دانشکده

دکتر امیر حسن امیری
شیمی تجزیه
ah.amiri@hsu.ac.ir
05144013323

دکترمحمد چهکندی 
شیمی معدنی
m.chahkandi@hsu.ac.ir
05144013342

دکتر محسن عباسپور
شیمی فیزیک
m.abbaspour@hsu.ac.ir
05144013322

    

دکتر بهنام مهدوی
شیمی آلی(فیتو شیمی)

b.mahdavi@hsu.ac.ir
05144013319

دکتر سیده فاطمه حجتی
شیمی آلی
sf.hojati@hsu.ac.ir

دکتر بهروز ملکی
شیمی آلی
b.maleki@hsu.ac.ir
05144013324

 

 

دکتر اسماعیل رضایی سرشت
شیمی آلی
e.rezaei@hsu.ac.ir
05144013267