اعضای هیات علمی فیزیک

دکتر سید علی اصغر علوی

فیزیک ذرات بنیادی

s.alavi@hsu.ac.ir

ریاست دانشکده

 

دکتر حسین اصغر رهنما علی آباد

فیزیک حالت جامد

h.rahnama@hsu.ac.ir

05144013155

مدیر گروه فیزیک

دکتر جواد باعدی

فیزیک حالت جامد

j.baedi@hsu.ac.ir

05144013220

       دکتر بهنام آزادگان

فیزیک هسته ای

azadegan@hsu.ac.ir

05144013249

   دکتر رضا قرائی

فیزیک هسته ای

r.gharaei@hsu.ac.ir

05144013292

دکتر علی اصغر مولوی

فیزیک هسته ای

amowlavi@hsu.ac.ir

 

 دکتر براتعلی فیض آبادی

ژئو فیزیک

b.feizabadi@hau.ac.ir

05144013154

دکتر عبدالرحیم عسکری

ژئو فیزیک

دکتر احمد فرزانه کرد

فیزیک هسته ای

afarzaneh@hsu.ac.ir

05144013147

 

دکتر محمد زیرک

فیزیک حالت جامد

m.zirak@hsu.ac.ir

05144013332

دکتر حسن اله داغی

فیزیک حالت جامد

h.alehdaghi@hsu.ac.ir

05144013144

دکتر داوود مهدویان یکتا

فیزیک ذرات

d.mahdavian@hsu.ac.ir

05144013269

دکتر احسان کوشکی

فیزیک لیزر

ehsan.koushki@hsu.ac.ir

05144013164

    دکتر حمید رضا باغانی

فیزیک پزشکی، پرتو درمانی

h.baghani@hsu.ac.ir

05144013216

دکتر الهام محمدی

ژئو فیزیک

Elham.mohammadi@hsu.ac.ir

05144013017