اعضای هیات علمی فیزیک

 

دکتر سید علی اصغر علوی
فیزیک ذرات بنیادی

s.alavi@hsu.ac.ir

 

دکتر حسین اصغر رهنما علی آباد
فیزیک حالت جامد
h.rahnama@hsu.ac.ir

05144013155

مدیر گروه فیزیک

 

دکتر جواد باعدی
فیزیک حالت جامد
j.baedi@hsu.ac.ir

05144013220

       دکتر بهنام آزادگان
فیزیک هسته ای
azadegan@hsu.ac.ir

05144013249

دکتر رضا قرائی
فیزیک هسته ای
r.gharaei@hsu.ac.ir

05144013292

 

دکتر علی اصغر مولوی
فیزیک هسته ای

amowlavi@hsu.ac.ir

ریاست دانشگاه

 دکتر براتعلی فیض آبادی
ژئو فیزیک
b.feizabadi@hau.ac.ir

05144013154

(بازنشسته)

دکتر عبدالرحیم عسکری
ژئو فیزیک(بازنشسته)

دکتر احمد فرزانه کرد
فیزیک هسته ای
afarzaneh@hsu.ac.ir

05144013147

 

دکتر محمد زیرک
فیزیک حالت جامد
m.zirak@hsu.ac.ir

05144013332

دکتر حسن اله داغی
فیزیک حالت جامد
h.alehdaghi@hsu.ac.ir

05144013144

 

 

دکتر داوود مهدویان یکتا
فیزیک ذرات
d.mahdavian@hsu.ac.ir

05144013269

دکتر احسان کوشکی
فیزیک لیزر
ehsan.koushki@hsu.ac.ir

05144013164

دکتر حمید رضا باغانی
فیزیک پزشکی، پرتو درمانی
h.baghani@hsu.ac.ir

05144013216