گروه آموزشی :فيزيك

حمیدرضا باغانی

استاديارحسن اله داغی

استاديارمحمد زیرک

استاديارالهام محمدی

استاديارداود مهدویان یکتا

استادياررضا قرائی

استاديارحسین اصغر رهنمای علی آباد

استادياراحسان کوشکی

استادياراحمد فرزانه کرد

دانشيارسید علی اصغر علوی

دانشيارعلی اصغر مولوی

استادبهنام آزادگان

استادياربراتعلی فیض آبادی

استاديارجواد باعدی

استاديار


گروه آموزشی :شيمي

محمد چهکندی

استاديارمهدی بقایری

دانشيارامیرحسن امیری

استاديارحامد اکبرزاده

دانشيارفرخزاد محمدی زنوز

دانشياربهروز ملکی

استاديارسیده فاطمه حجتی

استاديارمحسن عباسپور

دانشياراسماعیل رضایی سرشت

استاديارسعید نظری

استادياربهنام مهدوی

استاديارسیروس سالمی

استادياررضا طیبی

استاد


گروه آموزشی :زيست شناسي

عیسی کهن

استاديارمجید مومنی مقدم

استاديارتکتم حجار

استاديارنسرین ملانیا

استاديارمیترا خیرآبادی

استاديارجعفر وطن دوست

استاديارریحانه صباغزاده

استاديارعیلرضا کیخسروی

استاديارسکینه کاظمی نور عینی

استاديارفاطمه صادقی فر

استاديار