گروه فیزیک حالت جامد

اعضای هیات علمی گروه فیزیک گرایش فیزیک حالت جامد

 

دکتر جواد باعدی

مرتبه علمی : استادیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک حالت جامد از دانشگاه فردوسی مشهد

زمینه فعالیت تخصصی: فیزیک حالت جامد ، خواص الکترونیکی و اپتیکی نیمرساناها، PZTها.

j.baedi@hsu.ac.ir

دکتر حسین اصغر رهنمای علی آباد

مرتبه علمی : دانشیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک حالت جامد از دانشگاه  فردوسی مشهد

زمینه فعالیت تخصصی:  خواص اپتوالکترونیکی، مغناطیسی، تشدید مغناطیسی هسته و ترموالکتریکی ترکیبات در ابعاد نانو تا حجمی. ترکیبات مورد مطالعه به کمک روش DFT: دی الکتریک ها، نیمرساناها، ابررساناها،پلیمرها و نانو داروها.

Rahnama@hsu.ac.ir

دکتر حسن اله داغی

مرتبه علمی : استادیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک حالت جامد از دانشگاه صنعتی شریف

زمینه فعالیت تخصصی:  نانوفیزیک (تجربی)، نانوفتونیک، لایه های نازک، نقاط کوانتونی نورتاب، دیودهای نورتاب، فتو دیود

h.alehdaghi@hsu.ac.ir

دکتر محمد زیرک

مرتبه علمی : استادیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک حالت جامد از دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف

زمینه فعالیت تخصصی: نانوفیزیک تجربی شامل  ساخت و مشخصه یابی نانوساختارهای نیمه رسانا، فتوکاتالیستها و فوتو الکتروکاتالیستهای نانوساختار،نانوذرات نورتاب و کاربرد آنها در دیودهای نورتاب

m.zirak@hsu.ac.ir

دکتر احسان کوشکی

مرتبه علمی : استادیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک لیزر از دانشگاه  خوارزمی تهران

زمینه فعالیت تخصصی:  از اپتیک غیر خطی، پلاسمون های سطحی نانو ذرات و کاربردها در پزشکی، اپتیک لایه های نازک، نظریه همدوسی و پراش غیر همدوس، فوتوآکوستیک، روبش زد و فیزیک پلاسما

ehsan.koushki@hsu.ac.ir