گروه فیزیک ذرات بنیادی

اعضای هیات علمی گروه فیزیک گرایش فیزیک ذرات بنیادی

 

دکتر علی اصغر علوی

مرتبه علمی : دانشیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه

زمینه فعالیت تخصصی:

s.alavi@hsu.ac.ir

دکتر احمد فرزانه کرد

مرتبه علمی : دانشیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه

زمینه فعالیت تخصصی:

afarzaneh@hsu.ac.ir

دکتر داوود مهدویان یکتا

مرتبه علمی : استادیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه  دانشگاه فردوسی مشهد

زمینه فعالیت تخصصی: فیزیک انرژی های بالا و نظریه ریسمان.

d.mahdavian@hsu.ac.ir