گروه فیزیک هسته ای

اعضای هیات علمی گروه فیزیک گرایش فیزیک هسته ای

دکتر بهنام آزادگان

مرتبه علمی : دانشیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک هسته ای از دانشگاه درسدن آلمان فیزیک

زمینه فعالیت تخصصی: فیزیک پرتو و برهمکنش پرتو با ماده، تابش کانالی فیزیک پرتو پزشکی، محاسبات مونت کارلو، برخورد یون‌های سنگین

azadegan@hsu.ac.ir

دکتر حمیدرضا باغانی

مرتبه علمی : استادیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک پزشکی، پرتو درمانی از دانشگاه  شهید بهشتی تهران

 زمینه فعالیت تخصصی: فیزیک رادیوتراپی، دوزیمتری تابش یونیزان، شبیه سازی مونت کارلو

h.baghani@hsu.ac.ir

دکتر رضا قرایی

مرتبه علمی : دانشیار

دکترای فیزیک گرایش فیزیک هسته ای از دانشگاه مازندران

 زمینه فعالیت تخصصی: مطالعات تئوری فیزیک هسته ای، برهمکنش یون های سنگین در محدوده انرژی MeV، واکنشهای همجوشی یون سنگین، واپاشی های خوشه ای، مطالعه ساختار هسته ها، شکافت هسته ای،مطالعه واپاشی های پروتونی

r.gharaei@hsu.ac.ir