معرفی آزمایشگاهها


آزمایشگاه فیزیک پایه ۱:
این آزمایشگاه شامل آزمایش¬های مکانیک در حد پایه است و قابل ارائه برای دانشجویان علوم پایه و فنی مهندسی می¬باشد که مهم ترین این تجهیزات به شرح زیر می¬باشد:
۱- دستگاه قوانین حرکت
۲- دستگاه سقوط آزاد
۳- دستگاه پایستگی تکانه خطی
۴- دستگاه نوسانات پیچشی
۵- دستگاه نوسانات هماهنگ ساده
۶- دستگاه آونگ مرکب
۷- دستگاه اندازه حرکت زاویه¬ای
۸- آزمایش تعادل نیرو گشتاور
۹- آزمایش فنرها
۱۰- آزمایش تعیین ضریب اصطکاک و سطح شیبدار
۱۱- آزمایش تعیین لختی دورانی اجسام

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲:
۱۲- این آزمایشگاه شامل آزمایش¬های الکتریسته و مغناطیس در حد پایه است و قابل ارائه برای دانشجویان علوم پایه و فنی مهندسی می¬باشد که مهم ترین این تجهیزات به شرح زیر می¬باشد:
۱۳- آزمایش تشدید
۱۴- آزمایش اسیلوسکوپ
۱۵- آزمایش خازن مسطح
۱۶- دستگاه قانون القای فاراده
۱۷- کلیه آزمایشهای شامل مدارات الکترونیکی
۱۸- آزمایش قوانین اهم و کیرشهف
۱۹- آزمایش ترانسفورماتور
۲۰- آزمایش پل و تستون و پل تار
۲۱- آزمایش تعیین مقاومت ویژه اجسام
۲۲- آزمایش شارژ و دشارژ خازن ها
۲۳- آزمایش مدارات RL، RC و RLC ( جریان متناوب )
۲۴- آزمایش های مقدماتی مغناطیسی

آزمایشگاه فیزیک پایه ۳:
۲۵- این آزمایشگاه ویژه رشته¬ی فیزیک می¬باشد و شامل آزمایشهای زیر است:
۲۶- اندازه گیری فشار هیدروستاتیک و امواج دوبعدی
۲۷- دستگاه اندازه گیری طول موج و سرعت صوت
۲۸- دستگاه انبساط گرمایی اجسام
۲۹- دستگاه قانون انعکاس صوت
۳۰- آزمایش آینه های کروی
۳۱- آزمایش عدسی های محدب و مقعر
۳۲- آزمایش کالریمتری
۳۳- آزمایش معادل مکانیکی و الکتریکی ژول
۳۴- آزمایش تارمرتعش
۳۵- آزمایش امواج ساکن عرضی و طولی

آزمایشگاه فیزیک جدید:
۳۶- این آزمایشگاه ویژه رشته¬ی فیزیک می¬باشد و شامل آزمایشهای زیر است:
۳۷- دستگاه آزمایش میلیکان
۳۸- دستگاه آزمایش فرانک-هرتز
۳۹- دستگاه طیف جذبی پرتوی
۴۰- دستگاه تشدید اسپین الکترون
۴۱- آزمایش پدیده بهنجار زیمان
۴۲- آزمایش محاسبه ثابت پلانک
۴۳- دستگاه اندازه گیری بار به جرم الکترون
۴۴- اثر هال
۴۵- تابش جسم سیاه
۴۶- طیف نشری لامپ های گازی ( هیدروژن، سدیم، هلیم و جیوه )

آزمایشگاه اپتیک:
۴۷- این آزمایشگاه ویژه رشته¬ی فیزیک می¬باشد و شامل آزمایشهای زیر است:
۴۸- دستگاه بیناب نمای منشوری
۴۹- تداخل سنج مایکبسون
۵۰- دستگاه ماخ زندر
۵۱- حلقه¬های نیوتن
۵۲- اندازه گیری سرعت نور و ضریب شکست
۵۳- آزمایش نور هندسی و میکروسکوپ
۵۴- پراش تک شکانی و مانع
۵۵- تداخل دوشکافی یانگ و چند شکافی
۵۶- آزمایش پلاریزاسیون
۵۷- آینه و منشور فرنل

آزمایشگاه الکترونیک:
۵۸- آشنایی با اسیلوسکوپ و مدارات مشتق گیر و انتگرالگیر
۵۹- رسم منفی مشخصه دیودها
۶۰- یکسوسازی با دیود
۶۱- صافی خازنی
۶۲- مدارات تثبیت کننده و چند برابر کننده
۶۳- رسم منحنی مشخصه ترانزیستور
۶۴- تقویت کننده امتیر مشترک
۶۵- تقویت کننده بیس مشترک
۶۶- تقویت کننده کلکتور مشترک
۶۷- زوج دار لینگتون

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد:
۶۸- دستگاه لایه نشانی به روش اسپری spray Coating system
69- دستگاه کوره الکتریکی تیوبی Tube Furnace
70- دستگاه Spin Coater

آزمایشگاه هسته ای کارشناسی و هسته ای پیشرفته ارشد:
۷۱- آشنایی با وسایل و دیونیت های الکترونیک هسته ای
۷۲- آشنایی با آشکارساز گایگرمولر و تعیین ناحیه ی کار آن
۷۳- آمار شمارش و خطاهای اندازه گیری
۷۴- مطالعه اندازه گیری و زمان مرگ آشکارساز گایگرمولر
۷۵- برد اشعه ی بتا در آلومینیوم و تعیین انرژی بیشینه ی آن
۷۶- بررسی قانون عکس مجذور در فاصله
۷۷- اندازه گیری ضریب جذب اشعه ی گاما و تعیین نیمه ضخامت سرب و آلومینیوم
۷۸- بررسی و تحلیل پالس به کمک آشکارسازهای مختلف و اسیلوسکوپ
۷۹- آشنایی یا تحلیل گر تک کاناله و اندازه گیری طیف سزیم
هسته ای پیشرفته :
۸۰- کالیبراسیون MCA و تعیین انرژی چشمه مجهول و قدرت تفکیک آشکارساز
۸۱- مقایسه آشکارساز NaI با CsI
82- آشنایی با SCA و اندازه گیری و تحلیل طیف چشمه های Cs 137 و Co 60
83- آشنایی با MCA و طیف سنجی چشمه های مختلف
۸۴- آشنایی با دوزیمترهای هسته ای و دوزسنجی چشمه های گاما
۸۵- بررسی تابش های زمِنه به ویژه رادون و آشنایی با دستگاه رادون متر
۸۶- اندازه گیری رادون موجود در هوا برای وضعیت های مکانی مختلف