معرفی آزمایشگاهها


آزمايشگاه فيزيك پايه 1:
اين آزمايشگاه شامل آزمايش¬هاي مكانيك در حد پايه است و قابل ارائه براي دانشجويان علوم پايه و فني مهندسي مي¬باشد كه مهم ترين اين تجهيزات به شرح زير مي¬باشد:
1- دستگاه قوانين حركت
2- دستگاه سقوط آزاد
3- دستگاه پايستگي تكانه خطي
4- دستگاه نوسانات پيچشي
5- دستگاه نوسانات هماهنگ ساده
6- دستگاه آونگ مركب
7- دستگاه اندازه حركت زاويه¬اي
8- آزمايش تعادل نيرو گشتاور
9- آزمايش فنرها
10- آزمايش تعيين ضريب اصطکاک و سطح شيبدار
11- آزمايش تعيين لختی دورانی اجسام

آزمايشگاه فيزيك پايه 2:
12- اين آزمايشگاه شامل آزمايش¬هاي الكتريسته و مغناطيس در حد پايه است و قابل ارائه براي دانشجويان علوم پايه و فني مهندسي مي¬باشد كه مهم ترين اين تجهيزات به شرح زير مي¬باشد:
13- آزمايش تشديد
14- آزمايش اسيلوسكوپ
15- آزمايش خازن مسطح
16- دستگاه قانون القاي فاراده
17- كليه آزمايشهاي شامل مدارات الكترونيكي
18- آزمايش قوانين اهم و کيرشهف
19- آزمايش ترانسفورماتور
20- آزمايش پل و تستون و پل تار
21- آزمايش تعيين مقاومت ويژه اجسام
22- آزمايش شارژ و دشارژ خازن ها
23- آزمايش مدارات RL، RC و RLC ( جريان متناوب )
24- آزمايش های مقدماتی مغناطيسی

آزمايشگاه فيزيك پايه 3:
25- اين آزمايشگاه ويژه رشته¬ي فيزيك مي¬باشد و شامل آزمايشهاي زير است:
26- اندازه گيري فشار هيدروستاتيك و امواج دوبعدي
27- دستگاه اندازه گيري طول موج و سرعت صوت
28- دستگاه انبساط گرمايي اجسام
29- دستگاه قانون انعكاس صوت
30- آزمايش آينه های کروی
31- آزمايش عدسی های محدب و مقعر
32- آزمايش کالريمتری
33- آزمايش معادل مکانيکی و الکتريکی ژول
34- آزمايش تارمرتعش
35- آزمايش امواج ساکن عرضی و طولی

آزمايشگاه فيزيك جديد:
36- اين آزمايشگاه ويژه رشته¬ي فيزيك مي¬باشد و شامل آزمايشهاي زير است:
37- دستگاه آزمايش ميليكان
38- دستگاه آزمايش فرانك-هرتز
39- دستگاه طيف جذبي پرتوي
40- دستگاه تشديد اسپين الكترون
41- آزمايش پديده بهنجار زيمان
42- آزمايش محاسبه ثابت پلانك
43- دستگاه اندازه گيري بار به جرم الكترون
44- اثر هال
45- تابش جسم سياه
46- طيف نشری لامپ های گازی ( هيدروژن، سديم، هليم و جيوه )

آزمايشگاه اپتيك:
47- اين آزمايشگاه ويژه رشته¬ي فيزيك مي¬باشد و شامل آزمايشهاي زير است:
48- دستگاه بيناب نماي منشوري
49- تداخل سنج مايكبسون
50- دستگاه ماخ زندر
51- حلقه¬هاي نيوتن
52- اندازه گيري سرعت نور و ضريب شكست
53- آزمايش نور هندسی و ميکروسکوپ
54- پراش تک شکانی و مانع
55- تداخل دوشکافی يانگ و چند شکافی
56- آزمايش پلاريزاسيون
57- آينه و منشور فرنل

آزمايشگاه الکترونيک:
58- آشنايی با اسيلوسکوپ و مدارات مشتق گير و انتگرالگير
59- رسم منفی مشخصه ديودها
60- يکسوسازی با ديود
61- صافی خازنی
62- مدارات تثبيت کننده و چند برابر کننده
63- رسم منحنی مشخصه ترانزيستور
64- تقويت کننده امتير مشترک
65- تقويت کننده بيس مشترک
66- تقويت کننده کلکتور مشترک
67- زوج دار لينگتون

آزمايشگاه فيزيک حالت جامد:
68- دستگاه لايه نشانی به روش اسپری spray Coating system
69- دستگاه کوره الکتريکی تيوبی Tube Furnace
70- دستگاه Spin Coater

آزمايشگاه هسته ای کارشناسی و هسته ای پيشرفته ارشد:
71- آشنايی با وسايل و ديونيت های الکترونيک هسته ای
72- آشنايی با آشکارساز گايگرمولر و تعيين ناحيه ی کار آن
73- آمار شمارش و خطاهای اندازه گيری
74- مطالعه اندازه گيری و زمان مرگ آشکارساز گايگرمولر
75- برد اشعه ی بتا در آلومينيوم و تعيين انرژی بيشينه ی آن
76- بررسی قانون عکس مجذور در فاصله
77- اندازه گيری ضريب جذب اشعه ی گاما و تعيين نيمه ضخامت سرب و آلومينيوم
78- بررسی و تحليل پالس به کمک آشکارسازهای مختلف و اسيلوسکوپ
79- آشنايی يا تحليل گر تک کاناله و اندازه گيری طيف سزيم
هسته ای پيشرفته :
80- کاليبراسيون MCA و تعيين انرژی چشمه مجهول و قدرت تفکيک آشکارساز
81- مقايسه آشکارساز NaI با CsI
82- آشنايی با SCA و اندازه گيری و تحليل طيف چشمه های Cs 137 و Co 60
83- آشنايی با MCA و طيف سنجی چشمه های مختلف
84- آشنايی با دوزيمترهای هسته ای و دوزسنجی چشمه های گاما
85- بررسی تابش های زمِنه به ويژه رادون و آشنايي با دستگاه رادون متر
86- اندازه گيری رادون موجود در هوا برای وضعيت های مکاني مختلف