جناب آقای دکتر بهروز ملکی 
عضو محترم هیات علمی گروه شیمی
بسي مايه خرسندي و مباهات است كه حاصل تلاش و كوشش مجدّانه و عالمانه شما و ساير همكارانتان، مقاله ی پربار:

New basic ionic liquid from ethan-1,2-diyl bis (hydrogen sulfate) and DBU (1,8-diazobicyclo[5.4.0]undec-7-ene) as an efficient catalyst for one-pot synthesis of xanthene derivatives”

 به عنوان بخشي از معلومات جهاني در مجله Dyes and Pigments منتشر شده است. این موفقيت و پيشرفت را به جناب عالی تبریک عرض نموده و آرزوی تداوم این امر را داریم.