ثبت ملی و اخذ تأییدیه علمی اختراع توسط عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

 

ثبت ملی و اخذ تایید علمی اختراع  توسط آقای دکتراسماعیل رضایی سرشت، عضو هیات علمی گروه شیمی باعث مباهات دانشکده می باشد.
اختراع آقای دکتراسماعیل رضایی سرشت با عنوان ” طراحی سنتز و کاربرد یک رزین مریفیلد اصلاح شده با کلیپ گلایکولوریلی در جداسازی و خالص سازی ترکیبات طبیعی ارزشمند ” رسوراترول” و پلی داتین از ریشه گیاه هفت بند ژاپنی” موفق به اخذ تاییدیه علمی و ثبت ملی شد.
دانشکده علوم پایه ضمن تبریک به جناب آقای دکتر اسماعیل رضایی سرشت برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون می نماید.
SONY DSC
SONY DSC