کارگاه آموزشی  با عنوان  ”   Mcnpx  ”   در تاریخ 28 و 29   اردیبهشت 1395 به مدت 20 ساعت    در محل دانشکده علوم پایه توسط اساتید گروه فیزیک با همکاری یکی از دانشجویان جهت دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار گردید.