برگزاری جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مدیران گروههای دانشکده علوم پایه جلسات مختلفی را جهت بررسی مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار نمودند. در این جلسات ضمن ارائه راهکار به دانشجویان، درخصوص قوانین موجود نیز توضیحاتی به دانشجویان داده شده است.

نمونه برگزاری این جلسات توسط مدیر محترم گروه شیمی جناب آقای دکتر بقایری و با همراهی و استفاده از تجربیات جناب آقای دکتر بهنام مهدوی که تجربه معاونت مدیر تحصیلات تکمیلی را در گذشته داشته اند بسیار مورد توجه دانشجویان قرار گرفت.

0921

 

 

0915

 

 

 

0922