فرزاد جوادی اولین دانشجوی دکتری شیمی معدنی از رساله ی خود با عنوان

تهیه ی همزمان نانو کامپوزیت های متشکل از انواع زئولیت با رس های طبیعی یا

سنتزی دوپ شده با نانو ذرات اکسید های فلزی یا نافلزی مانند اکسید روی و

بررسی خواص کاتالیزوری آن هادر واکنش های سنتزی آلی “

با راهنمایی جناب آقای دکتر طیبی و مشاوره دکتر بهرامیان در روز سه شنبه تاریخ 1396/04/13 ساعت 10 صبح دفاع خواهد کرد .