مقاله دکتر سکینه کاظمی نورعینی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی تحت عنوان:

Selectivity of major isoquinoline alkaloids

from Chelidoniummajus towards telomeric G-quadruplex: A study using a

transition-FRET (t-FRET) assay

در مجله(IF=5.08, 2015)BiophysicaBichemicaActa- General Subjects از انتشارات
Elsevier و جز ۱۰ مجله برتر در زمینه تخصصی مربوطه می باشد. مقاله مزبور حاصل
یک همکاری بین المللی بوده و روش جدیدی را در مطالعه میانکنش بین مولکول های
دارو و DNA ارائه می دهد.