دانشکده علوم پایه حادثه غم انگیز زلزله شهرهای غربی کشور را به مردم ایران مخصوصا به مردم عزیزکرمانشاه تسلیت عرض میکند.