طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسین اصغر رهنما به عنوان مدیر گروه جدید فیزیک منصوب شدند. بدین وسیله از زحمات و تلاش های جناب آقای دکتر باعدی در مدت مسئولیت، قدردانی نموده و برای مدیرگروه جدید آرزوی توفیق و پیشبرد اهداف گروه را داریم.

                                                                                  دانشکده علوم پایه