جوانی ، سرمایه ی بی بدیل هست،

جوانی، با دست های توانمندش ، هیچ آرزویی را محال نمی داند و چشم های خوش بین

همیشه اش ، هیچ مقصدی را دور نمی انگارد.

 

 

روز جوان را به تمام دانشجویان عزیز تبریک می گوییم و آرزوی توفیق روز افزون و شادابی و سلامتی برایشان داریم .

                                                                                                                                           دانشکده علوم پایه