دورهمی گرم و صمیمی گروه زیست شناسی با دانشجویان عزیز در طبیعت زیبای بهار…