چندین ویدئو از رویداد تدکس که روی سایت یوتیوب قرار گرفته است :

 

دکتر مجید مومنی مقدم در یوتیوب : رویداد تدکس

 

دکتر رضا نادرلو در یوتیوب : رویداد تدکس

 

فرشید صالحی

 

حمیدرضا محمدی

 

عابدین مهدوی

 

مجید میرزاوزیری

 

حمید حسینی بردسکنی

 

نمایش اسب چوبی

 

غلامرضا معروف