97/04/10

 

 

دانشجویان عزیز دکتری و ارشد که در سال 97-96 یا 98-97  رتبه های تک رقمی یا دو رقمی در آزمون سراسری کسب نموده اند با کپی از کارنامه ی سازمان سنجش خود در اسرع وقت به دفتر دانشکده مراجعه نمایند.