•مصاحبه ی دکتری دانشجویان متقاصی سال 97 در رشته های فیزیک  24 و 25 تیرماه و شیمی 20خرداد ماه در دانشکده ی علوم پایه توسط استادان گرامی صورن گرفته و به اتمام رسید.