مدیر گروه محترم شیمی جلسه ای صمیمی برای خوشامد گویی و تبریک به دانشجویان عزیز نو ورود در روز یک شنبه  97/07/22 برگرار نمود .