در این پژوهش حسگر زیستی جدیدی جهت اندازگیری الکتروشیمیایی ترکیب سرطان زای بیس فنول آ در مقیاس نانو مولار طراحی و ساخته شد. حسگر تهیه شده برای اندازگیری الکتروشیمیایی ترکیب سرطان زای بیس فنول آ در مقیاس نانو مولار مورد استفاده قرار گرفته شده است.

نتایج این پژوهش در مقاله ای با عنوان:

Voltammetric aptasensor for bisphenol A based on the use
of a MWCNT/Fe3O4@gold nanocomposite

در مجله معتبر بین المللی   Microchimica Acta ، دارای ضریب تاثیر ۵٫۷  منتشر شده است.

   
 از موفقیت کسب شده بسیار خوشحالیم و به ایشان تبریک می گوییم.