کارگاه آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه های شیمی و زیست شناسی ( توجه: گذراندن این کارگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی  گروه های آموزشی زیست شناسی، شیمی  الزامی است.)