کارگاه آموزشی اطفاء حریق و کمک های اولیه “تئوری و عملی” ( توجه: گذراندن این کارگا ه برای تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده  علوم پایه الزامی است)