سومین کارگاه گرانش و ذرات شمال شرق کشور با همکاری دانشگاه های فردوسی مشهد،دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشگاه سمنان در تاریخ 15 آذرماه در دانشگاه برگزار خواهد شد. 

موضوعات کارگاه : نظریه ریسمان، فیزیک ذرات بنیادی، گرانش تعمیم یافته، فیزیک سیاه چاله