جلسه ی دفاع آقای مسعود گلشنی   دانشجو  دکتری فیزیک با عنوان   “نوترون درمانی با گادولینیوم و محاسبات دوزیمتری در ابعاد ماکروسکوپی و میکروسکوپی” روز چهارشنبه 26 دی ماه در اتاق جلسات دانشکده ساعت 7 برگزار خواهد شد. 

 جلسه ی دفاع آقای سید محمد ذبیحین پور  دانشجو  دکتری فیزیک با عنوان   “اندازه گیری و مدل سازی توزیع و تراکم رادون در فضاهای سرپوشیده” روز چهارشنبه 26 دی ماه در اتاق جلسات دانشکده ساعت 8/30 برگزار خواهد شد.