دانشجویان دکتری: آقای مسعود گلشنی و آقای سید محمد ذبیحین پور  در روز چهارشنبه 26 دی ماه از رساله ی خود با موفقیت دفاع کردند.