سرکار خانم دکتر صادقی فر، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی انتصاب شما را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی تبریک می گوییم.