حضور  دانشجویان نو ورود  بهمن ماه  را به دانشکده  تبریک می گوییم و همچنین شروع ترم جدید را

برای کلیه ی دانشجویان آرزوی موفقیت و کامیابی داریم.