مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد با  توجه به اتمام رسیدن نیم سال تحصیلی دوم  98-97 و فارغ التحصیل شدن دانشجویان ورودی 94

 مراسم فارغ التحصیلی جامع برای کلیه رشته ها در تاریخ 98/02/12  در تالار شریعتی برگزار کند.

دانشجویان علاقمند برای شرکت در این مراسم  ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) به حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایند.