مقررگردیده برای دانشجویانی که  لازم است جهت انجام مطالعات پایان نامه خود  در تابستان در دانشگاه حضور داشته باشند ، از خوابگاه غیر دولتی بیرون از دانشگاه استفاده گردد.

لذا دانشجویان متقاضی خوابگاه  تا تاریخ 3 تیرماه  به مدیر گروه مربوط به رشته ی خود مراجعه نمایند.