شماره تلفن و آدرس

شماره تلفن دفتر ریاست دانشکده: 44012451-051

شماره فاکس دفتر ریاست دانشکده: 44013365-051

آدرس: سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حیکم سبزواری – دانشکده علوم پایه.