سایت دیوان عدالت اداری

نمونه برگ دادخواست

نشانی دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان خراسان رضوی

مشهد- خیابان شهید مدرس (چهارطبقه) – دادگستری کل استان خراسان رضوی – طبقه پنجم- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: 2014512 کد:0511