جناب آقای هادی کیخسروی

عضو محترم شورای صنفی کارکنان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 35147 مرخ 96/8/10 رئیس محترم شورای صنفی کارکنان، به موجب این ابلاغ و با حفظ پست سازمانی به عنوان “نماینده شورای صنفی کارکنان در ستاد رفاه کارکنان” منصوب می گردید.

امید است در سایه الطاف الهی و با درایت و پشتکار در امور محوله موفق و موید باشید.

دکتر جواد حدادنيا
رئيس دانشگاه