برای مشاهده نامه سوال در رابطه موسسه رفاهی کارکنان دانشگاه حکیم  از ریاست دانشگاه را در اینجا مشاهده فرمایید