ششمین جلسه   پیرامون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی(14 بهمن 98)    تصویر

پنجمین جلسه شورای صنفی(10 آذر 98)

سومین و چهارمین جلسه(11 و19 آبان 98)