پایه-ترفیع پایه-ارتقاء رتبه


1 -25 – پايه: عبارت است از نمایش عددی سنوات خدمت قابل قبول عضو بر اساس امتیاز کسب شده در قالب فرم ارزیابی ‫ساالنه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

‫1 -26 – ترفيع پايه: عبارت است از افزایش عددی پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

 ‫1 -27– ارتقاي رتبه : عبارت است از کسب رتبه بالاتر عضو رسمی و پیمانی واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات ‫دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه اعضای غیرهیأت علمی.