استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی


ماده 3 – استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت) در موسسه ، بر اساس نیاز سازمانی ‫با توجه به تشکیالت سازمانی مصوب و موافقت بالاترین مقام اجرایی موسسه ، منحصراً پس از تصویب هیأت امنا و احراز ‫صالحیتهای لازم توسط مراجع ذیصالح، از طریق آزمون و مصاحبه با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام ‫می پذیرد. ‫

تبصره 1 – موسسه می تواند در شرایط خاص با تصویب هیأت رئیسه و مجوز هیأت امنا تا سقف معین و بدون تعهدات استخدامی، ‫افراد را پس از احراز صالحیتهای الزم توسط مراجع ذی صالح به صورت قرارداد کار معین و مشخص برای مدت حداکثر ‫یکسال بکار گمارد. ‫

تبصره 2 – تمدید قرارداد اینگونه افراد در صورت نیاز موسسه در سقف پستهای سازمانی مصوب بلامانع است.

‫تبصره 3 – کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی بکار گرفته می شوند، به استناد ماده «111» قانون کار، از ‫شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد