نظام پرداخت حقوق و مزايا


نظام پرداخت حقوق و مزايا ‫ماده 18 – نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضا براساس ارزیابی عوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگیهای مندرج در این آیین نامه ‫خواهد بود. اعضا براساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور برای هر کدام از مشاغل و متناسب با ویژگیها، ‫حداکثر در پنج رتبه مقدماتی، مهارتی، رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1 طبقه بندی می گردند.

‫تبصره – اعضا در بدو ورود به خدمت در رتبه مقدماتی پایه یک متناسب با مدرک تحصیلی مربوط قرار می گیرند.

‫ماده 19 – حقوق رتبه و پایه عضو بر اساس فرمول زیر تعیین می گردد.

‫{(ضریب مدرک تحصیلی * پایه) + عدد مبنا}* ضریب حقوقی = حقوق رتبه و پایه

‫تبصره 1 – ضریب مدرک تحصیلی برای مقاطع تحصیلی (کاردانی یا سطح یک حوزوی)، (کارشناسی یا سطح دو حوزوی)، (کارشناسی ‫ارشد یا سطح سه حوزوی) و (دکتری یا سطح چهار حوزوی) به ترتیب 23 ، 20 ، 27 و 21 تعیین می گردد. ‫

تبصره 2 – پایه، نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو میباشد که بر اساس بند «52» ماده «6»این آیین نامه تعریف می گردد. ‫

تبصره 3 – عدد مبنا برای رتبه ها، متناسب با مدرک تحصیلی و بر اساس جدول ذیل تعیین می گردد.